برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا

مینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هدایا,کادوها ١٣٩٨/٠٨/٠٥
|

2 همین گوشه واطراف ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

3 برو بابا ,گمشو ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

4 خاموش کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

5 بسیار متشکرم ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

6 همین نزدیکیها,همین دورواطراف,همین گوشه کنارها ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

7 چطور میری ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

8 چطور می گذره?اوضاع چطوره? ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|