محسن غلامی

محسن غلامی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدیوانه خانه٠٠:١٩ - ١٣٩٧/١٠/١٦lunatic asylumگزارش
7 | 0
سرنشین٢١:١١ - ١٣٩٧/١٠/١٢occupantگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهeditor١٢:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/١٩
• The editor found numerous errors in the text that needed correction.
سردبیر اشتباهات متعددی را در متن یافت که نیازمند اصلاح بودند.
9 | 1