برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مزگی نژاد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 {منطق و روش شناسی} استنتاج بتیینی: نوعی استنتاج بر اساس بهترین توضیح ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

2 رها سازی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

3 مبسوط ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

4 و نه بیش از حد ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

5 در منطق: تداخل ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

6 غیر متقاعد کننده ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|