برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

میثم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 رد و بدل شدن یا رد و بدل کردن- این سو و آن سو رفتن. ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

2 "راه درخشان" اشاره به مشی، ایده و باور گروه چریکی کمونیستی در پرو دارد. آنها معتقد بودند (مارکسیسم-لنینیسم راه درخشانی به سوی انقلاب خواهد گشود). این ... ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

3 خمر سرخ یا خمرهای سرخ، نام گروه کمونیستی رادیکالی بود که تحت هدایت پل پت در فاصله سال‌های 1975 تا 1979 بر کشور کامبوج مسلط شدند و فجایع انسانی زیادی ... ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

4 دولت ها یا حکومت های دست نشانده ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

5 دولت دست نشانده ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

6 مقامات اسمی- مقامات تشریفاتی ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

7 حکومت های دینی- یزدان سالاری ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

8 گورکن- قبر کن ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

9 قبر کن- گورکن ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

10 ریگانیسم- منسوب به ریگان ١٤٠٠/٠١/٢١
|