برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمود ابراهیمی میمند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 واژه مرmorبه ضم م به معنای گرد است و به سنگ بزرگ مرههmoreheh می گویند ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

2 در شهرستان شهربابک استان کرمان به درخت بادام کوهی که مغز دانه ان تلخ است.درخت مر می گویند ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

3 گرد و کروی بودن یک چیز و به صورت morتلفظ می شود ١٣٩٨/١٢/٢٢
|