برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معراج دهقان نیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بی سواد،نادان،گمراه کننده ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|