ملیکا محب علی

ملیکا محب علی

فهرست جمله های ترجمه شدهcreepy٠٩:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
• I had a creepy feeling that someone was watching me.
احساس وحشت میکردم که کسی مرا نگاه می کند
14 | 4
combine٠٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
• None of us has much money so let's combine what we've got.
هیچ کدام از ما پول کافی نداریم پس بیاید انچه داریم را باهم ترکیب کنیم
7 | 0