برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کشمکش طبقاتی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

2 دعوا کردن ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

3 مقاله ی دوران ساز ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

4 روانشناسی محفلی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

5 حالت تهوع ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

6 بدیل ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

7 رشد و کمال ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

8 صریح ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

9 درمان مراجع محور
درمان شخص محور
١٣٩٩/٠٣/١٨
|

10 هدف گزینی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

11 انجمن روانپزشکی آمریکا ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

12 تلویحاً ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

13 تحلیل رویا ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

14 تداعی آزاد ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

15 سن پختگی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

16 جوهر انسان ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

17 اختلالات روان رنجوری ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

18 اصطلاح منسوخ شده ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

19 آمیخته با تبعیض جنسیتی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

20 موهن ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

21 بر اساس ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

22 غبطه ی دودول (یا غبطه ی قضیب) ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

23 توام با دوسویگی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

24 به طور عادی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

25 اضطراب اختگی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

26 کسی که ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

27 تکیه بر ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

28 کامیابی ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

29 حق به جانب ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

30 سبک های کنار آمدن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

31 خودناکام کن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

32 زیر نظر گرفتن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

33 متوسل شدن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

34 طاقت فرسا ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

35 مستولی شدن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

36 مسئول اجرایی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

37 متناسب کردن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

38 نهیب زدن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

39 کامیابی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

40 معروف ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

41 مفید بودن چیزی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

42 چند سطر زیر ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

43 تدقیق ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

44 هیجانی ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

45 نوپا ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

46 ردای بلند و گشاد ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

47 مغناطیس حیوانی ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

48 رشد و تحول ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

49 مسکوت ماندن ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

50 Tenor of the time= حال و هوای آن زمان ١٣٩٩/٠٣/١٥
|