برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Melika tn

Melika tn

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 say sorry to sm ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

2 تعریف:رخ دادن،صورت گرفتن،شدن
to take place
مترادف:occur-befall-come to pass-pass
١٣٩٩/١٢/٠٢
|