برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ملیکا عظیمی

ملیکا عظیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام پدر بوعلی سینا دانشمند ایرانی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|