برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریدخت سیفی👸👑💎

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پاکے ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

2 زنان ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

3 صاحب دل
پادشاه دل
سلطان قلب
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

4 دخترخجسته و مبارک ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

5 همانندماه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

6 باکمالات ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

7 آرامش ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

8 سگک ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

9 بلڪه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

10 دارای مجد وبزرگی ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

11 همدم ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|