برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فریدخت سیفی👸👑💎

فریدخت سیفی👸👑💎 I live by my own laws and I am subject to my own rules

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 لپ تاپ ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

2 خواهر ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

3 رستگاروپیروز و موفق نیک فرجام ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

4 قوی و دلیر و شجاع ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

5 مهربان ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

6 زیبا ونیکو و خوشرو ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

7 بسیارزیبا-دلربا-افسون--خوشگل-طناز-ملیح-دلپسند- فریفته- جذاب و مغرور ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

8 تحسین شده ازجانب خدا ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

9 هدایت کننده به سوی خوبی ها ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

10 ازجانب خدا انتخاب شده وبرگزیده ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

11 درکوچک ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

12 زیبا همانند گل سرخ و سیب سرخ ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

13 پدرباصدای رساوبلند ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

14 شایسته ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

15 فریفته ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

16 دخترباشکوه ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

17 خواهر ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

18 یکی از شهرهای ژاپن که در اواخر جنگ جهانی دوم بر اثر اولین بمب شیمیایی از نیروی هوایی آمریکا ویران شد ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

19 زیباودلربا ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

20 گریه کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

21 فریفته ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|