برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرداد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سو تفاهم نشود ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

2 معادل فارسی:پول علف خرس نیست ١٣٩٧/٠٩/٢١
|

3 از او سرمشق بگیریم

١٣٩٧/٠٩/١٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 consult
• I'll have to consult my finances before deciding to buy.
• من حتما قبل از تصمیم به خرید با نامزدم مشورت خواهم کرد
١٣٩٧/٠٩/١٦
|