برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی نجفی مطلق

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متصدی ... بودن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

2 تعداد کشته ها و زخمی ها ١٣٩٩/١٢/١٨
|

3 آمار تلفات، تعداد تلفات ١٣٩٩/١٢/١٨
|

4 مبارز انتخاباتی ١٣٩٩/١٢/١٨
|

5 رشوه گرفتن ١٣٩٩/١٢/١٦
|

6 درگیری های مرزی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

7 مجمع بین المللی ١٣٩٩/١٢/١٦
|

8 نبرد خونین ١٣٩٩/١٢/١٥
|

9 لایحه ای نوشتن، لایحه ای را تنظیم کردن ١٣٩٩/١٢/١٥
|

10 تقلب در انتخابات ١٣٩٩/١٢/١٥
|

11 رای گیری ١٣٩٩/١٢/١٥
|

12 وابسته فرهنگی ١٣٩٩/١٢/١٤
|

13 از جنگ دست کشیدن، اسلحه را زمین گذاشتن ١٣٩٩/١٢/١٣
|

14 قاچاق اسلحه ١٣٩٩/١٢/١٣
|

15 حریم هوایی ١٣٩٩/١٢/١٢
|

16 مسائل بین المللی ١٣٩٩/١٢/١٢
|

17 امور/مسائل داخلی در اخبار و خبر ١٣٩٩/١٢/١٢
|