مهدی قائدی

مهدی قائدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهkingdom١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦سلسلهگزارش
12 | 1
peer reviewed٢٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٧داوری شدهگزارش
25 | 0
proliferation١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/١١تولید انبوهگزارش
14 | 0
celebrate٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠١ارزش قائل شدنگزارش
37 | 1
reject٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠١کنار گذاشتنگزارش
9 | 1
rekindle٠٨:١٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠١از سر گرفتنگزارش
28 | 0
the front of the house١٨:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠حیلط جلوی خانهگزارش
2 | 0
protective١٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦پیشگیرانهگزارش
25 | 0
divestment١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦خروج سرمایهگزارش
7 | 0
deliberately١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/١٧به صورت ارادیگزارش
18 | 0
powerful١٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦موثرگزارش
21 | 1
perpetuation١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٦بقاگزارش
7 | 0
condition١٧:١٠ - ١٣٩٩/٠١/١٥آماده سازیگزارش
25 | 1
step up١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٤قدمی رو به جلو برداشتنگزارش
23 | 0
shift٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/١٣تغییر موقعیت دادنگزارش
28 | 1
puzzle١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١٢معضلگزارش
12 | 1
greening١٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٢ایجاد فضای سبزگزارش
5 | 0
lot١٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٢قطعه زمینگزارش
28 | 1
spin٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١١داستان بافی کردنگزارش
18 | 1
glue١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/١١پیگیر بودن دائمیگزارش
18 | 2
mudslide١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١١گِل لغزهگزارش
2 | 0
basics١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١١نیاز های اساسیگزارش
9 | 0
fiery٢١:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٠خشونت بارگزارش
5 | 1
place١٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٠سرزمینگزارش
5 | 1
lock in١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٠٨در خود نگه داشتنگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهlocalized١٤:٢١ - ١٣٩٩/٠١/١٣
• She had localized breast cancer and both of her doctors had advised surgery.
او سرطان پستان موضعی داشت و هر دو پزشکش جراحی را پیشنهاد کرده بودند.
5 | 0