برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی قائدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سلسله ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

2 داوری شده ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

3 تولید انبوه ١٣٩٩/٠٩/١١
|

4 ارزش قائل شدن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

5 کنار گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

6 از سر گرفتن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

7 حیلط جلوی خانه ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

8 پیشگیرانه ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

9 خروج سرمایه ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

10 به صورت ارادی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

11 موثر ١٣٩٩/٠١/١٦
|

12 بقا ١٣٩٩/٠١/١٦
|

13 آماده سازی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

14 قدمی رو به جلو برداشتن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

15 تغییر موقعیت دادن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

16 معضل ١٣٩٩/٠١/١٢
|

17 ایجاد فضای سبز ١٣٩٩/٠١/١٢
|

18 قطعه زمین ١٣٩٩/٠١/١٢
|

19 داستان بافی کردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

20 پیگیر بودن دائمی ١٣٩٩/٠١/١١
|

21 گِل لغزه ١٣٩٩/٠١/١١
|

22 نیاز های اساسی ١٣٩٩/٠١/١١
|

23 خشونت بار ١٣٩٩/٠١/١٠
|

24 سرزمین ١٣٩٩/٠١/١٠
|

25 در خود نگه داشتن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 localized
• She had localized breast cancer and both of her doctors had advised surgery.
• او سرطان پستان موضعی داشت و هر دو پزشکش جراحی را پیشنهاد کرده بودند.
١٣٩٩/٠١/١٣
|