برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی قائدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ارزش قائل شدن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

2 کنار گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

3 از سر گرفتن ١٣٩٩/٠٤/٠١
|

4 حیلط جلوی خانه ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

5 پیشگیرانه ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

6 خروج سرمایه ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

7 به صورت ارادی ١٣٩٩/٠١/١٧
|

8 موثر ١٣٩٩/٠١/١٦
|

9 بقا ١٣٩٩/٠١/١٦
|

10 آماده سازی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

11 قدمی رو به جلو برداشتن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

12 تغییر موقعیت دادن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

13 معضل ١٣٩٩/٠١/١٢
|

14 ایجاد فضای سبز ١٣٩٩/٠١/١٢
|

15 قطعه زمین ١٣٩٩/٠١/١٢
|

16 داستان بافی کردن ١٣٩٩/٠١/١١
|

17 پیگیر بودن دائمی ١٣٩٩/٠١/١١
|

18 گِل لغزه ١٣٩٩/٠١/١١
|

19 نیاز های اساسی ١٣٩٩/٠١/١١
|

20 خشونت بار ١٣٩٩/٠١/١٠
|

21 سرزمین ١٣٩٩/٠١/١٠
|

22 در خود نگه داشتن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 localized
• She had localized breast cancer and both of her doctors had advised surgery.
• او سرطان پستان موضعی داشت و هر دو پزشکش جراحی را پیشنهاد کرده بودند.
١٣٩٩/٠١/١٣
|