برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مظاهر بابائی سیاهکلرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از ذهن پریدن ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

2 در تمام طول شبانه روز ١٣٩٩/٠٧/١٤
|

3 زیر سوال بردن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

4 مجهول کردن / مجهول ساختن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

5 موضوع جنجالی ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

6 تپیدن (قلب) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

7 do something that harms someone who likes and trusts you
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

8 بی طرف ، عادلانه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

9 تاسیسات یا ساختمان برای کاری خاص (مثلاً پزشکی) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

10 طناب زنی با دو طناب بلند ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

11 مهد کودک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

12 مور مور کننده، عصبی کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

13 کار ( دفتری) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

14 پیشرفت کردن(علی رغم مشکلات) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

15 وقت نیست، عجله کن، بجنب
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

16 بجنب ، زود باش، عجله کن
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

17 بجنب، زود باش، تکون بخور
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

18 بجنب، زود باش، عجله کن
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

19 Leave me alone ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

20 Leave me alone ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

21 تنهام بذار
Leave me alone
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

22 موجود، فراهم، در دسترس ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

23 اعتراض دارم.( در دادگاه) ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

24 باعث افتخار منه ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|