مظاهر بابائی سیاهکلرودی

مظاهر بابائی سیاهکلرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهescape٢٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧از ذهن پریدنگزارش
9 | 1
twenty four seven١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٤در تمام طول شبانه روزگزارش
2 | 0
question٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٠زیر سوال بردنگزارش
14 | 0
passivize١٨:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٠مجهول کردن / مجهول ساختنگزارش
0 | 0
hot potato١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٠موضوع جنجالیگزارش
2 | 0
pump٠٦:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٣٠تپیدن ( قلب )گزارش
7 | 1
stab in the back٢٠:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٨do something that harms someone who likes and trusts you گزارش
2 | 0
fair١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧بی طرف ، عادلانهگزارش
14 | 1
facility١٦:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧تاسیسات یا ساختمان برای کاری خاص ( مثلاً پزشکی )گزارش
16 | 0
double dutch١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧طناب زنی با دو طناب بلندگزارش
9 | 1
creepy١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧مور مور کننده، عصبی کنندهگزارش
16 | 0
clerical١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧کار ( دفتری )گزارش
12 | 0
breakthrough١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧پیشرفت کردن ( علی رغم مشکلات )گزارش
5 | 0
no time to lose١٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧وقت نیست، عجله کن، بجنب Hurry upگزارش
7 | 0
snap it up١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧بجنب ، زود باش، عجله کن Hurry upگزارش
2 | 0
get cracking١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧بجنب، زود باش، تکون بخور Hurry upگزارش
5 | 0
pick up the pace١٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧بجنب، زود باش، عجله کن Hurry upگزارش
12 | 0
butt out١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧Leave me aloneگزارش
5 | 0
buzz off١٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧Leave me aloneگزارش
5 | 0
get off my back١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧تنهام بذار Leave me aloneگزارش
0 | 1
available٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦موجود، فراهم، در دسترسگزارش
16 | 0
objection٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨اعتراض دارم. ( در دادگاه )گزارش
12 | 1
it's my pleasure٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨باعث افتخار منهگزارش
30 | 0