برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مظاهر بابائی سیاهکلرودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تپیدن (قلب) ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

2 do something that harms someone who likes and trusts you
١٣٩٩/٠٦/٢٨
|

3 بی طرف ، عادلانه ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

4 تاسیسات یا ساختمان برای کاری خاص (مثلاً پزشکی) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

5 طناب زنی با دو طناب بلند ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

6 مهد کودک ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

7 مور مور کننده، عصبی کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

8 کار ( دفتری) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

9 پیشرفت کردن(علی رغم مشکلات) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

10 وقت نیست، عجله کن، بجنب
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

11 بجنب ، زود باش، عجله کن
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

12 بجنب، زود باش، تکون بخور
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

13 بجنب، زود باش، عجله کن
Hurry up
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

14 Leave me alone ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

15 Leave me alone ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

16 تنهام بذار
Leave me alone
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

17 موجود، فراهم، در دسترس ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

18 اعتراض دارم.( در دادگاه) ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

19 باعث افتخار منه ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|