برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید میبدیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (زمین‌شناسی) عوارض ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

2 همتراز کردن ١٣٩٩/١٢/١٨
|

3 بازگشت سرمایه ١٣٩٩/١٢/١٦
|