برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

متین فامرزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام خانوادگی فلیمنگ
الکساندر فلمینگ سازنده آمپول پنسیلین
١٣٩٨/١٠/٢٤
|