برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Matin 12345

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یعنی خاک تو سری ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

2 پیچ‌پیچی ،توروب چی ١٤٠٠/٠٢/١٤
|