برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی شایسته

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 از آن زمان ، از آن زمان به بعد ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 حرف تعریف مثل " the" ١٤٠٠/٠١/١٣
|

3 لباس شنا ١٣٩٩/١٢/١٤
|

4 one of the places at an airport where you show your ticket so that you can be told where you will be sitting ١٣٩٩/١٢/١٣
|

5 a strong feeling of interest and enjoyment about something and an eagerness to be involved in it ١٣٩٩/١٢/١٢
|

6 an organization of persons having a common interest ١٣٩٩/١٢/١٢
|

7 به طور معمول، جریان عادی ، روزمره ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

8 جشن و سرور ، خوشی ، جشن ها ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

9 فلزکاری ، ساختن اشیا فلزی ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

10 مینا کاری ، مینا سازی ، لعاب دادن ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

11 خواص ، ویژگی ها ، مشخصات ، مختصات ، حالات ، امتیازات ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

12 خویش کارفرما ، دارای شغل آزاد ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

13 منشی ، دبیر ، دفتردار ، مسئول دفتر ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

14 مادها، تمدن مادها ، کشور ماد ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

15 ایلامی ها ، تمدن باستانی ایلام ١٣٩٩/١٢/٠٧
|