مسعود رضايي

مسعود رضايي

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdrawn game٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦بازی به تساوی کشیده شدهگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهto say the least٠٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤
• His teaching methods were strange, to say the least.
اغراق نکرده باشم روش های تدریسی او عجیب بود
0 | 0