برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود فاضلی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک قطعه از زمین
یا یک تیکه زمین
١٤٠٠/٠٢/١٤
|