مــــــــهــــــســــــا

مــــــــهــــــســــــا ۱۰ ساله هستم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcharleen٢٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٧Sharlin شارلین نامگزارش
2 | 0
introdiction١٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥مقدمهگزارش
2 | 0
happy turtle١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢١لاک پشت خوشحالگزارش
2 | 0
recycling centre١٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٠محل بازیافت زباله گزارش
5 | 0
fossil fuels١٤:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٣E. x: coal and oilگزارش
21 | 1
fossil١٤:٥١ - ١٣٩٩/١٢/١٣Fussilگزارش
9 | 1
rubber glove١٥:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦دست کش پلاستیکیگزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهwild١٤:١١ - ١٤٠٠/٠٢/١٥
• wild animals of the jungle
حیوانات وحشی جنگل
46 | 1
recycle١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨
• Don't throw all that paper in the garbage; it can be recycled.
تمام کاغذ ها را توی سطل آشغال نریز آن ها را میتوان بازیافت کرد
7 | 1
battery٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٠٦
• The car wouldn't start because its battery was dead.
ماشین روشن نمی شود زیرا باتری آن نیروی کافی ندارد ( نیروی باتری تمام شده است )
2 | 1