برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مــــــــهــــــســــــا

۱۰ ساله هستم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محل بازیافت زباله
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

2 E.x: coal and oil ١٣٩٩/١٢/١٣
|

3 سوخت ها ١٣٩٩/١٢/١٣
|

4 Fussil ١٣٩٩/١٢/١٣
|

5 دست کش پلاستیکی ١٣٩٩/١١/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 recycle
• Don't throw all that paper in the garbage; it can be recycled.
• تمام کاغذ ها را توی سطل آشغال نریز آن ها را میتوان بازیافت کرد
١٤٠٠/٠١/١٨
|

2 battery
• The car wouldn't start because its battery was dead.
• ماشین روشن نمی شود زیرا باتری آن نیروی کافی ندارد (نیروی باتری تمام شده است)
١٤٠٠/٠١/٠٦
|