برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم سمیعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بررسی
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

2 مجسمه کوچک ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

3 استناد کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

4 مبتنی بر ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

5 بی ثباتی ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

6 نشان داده شدن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

7 عقل سلیم، عمومی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

8 ارزیابی کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

9 توجیه کردن،ترازبندی کردی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|