برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم سمیعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در روانشناسی به معنای برنامه زندگی ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

2 شرکت ها ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

3 معرف ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

4 صاحب نام ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

5 بدکنش ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

6 سرکوب کردن ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

7 خشمگین ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

8 اکتفا کردن ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

9 منطقی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

10 صرفا ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

11 تغییرمسیر ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

12 خصوصا ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

13 پاسخ گویی ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

14 EPT یا English Proficiency Test برای آن دسته از متقاضیانی است که مدرک بین‌المللی با نمره‌ی تعیین شده توسط دانشگاه را نداشته و می‌بایست نمره‌ی قبولی د ... ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

15 برآن اساس ١٣٩٩/١٠/٠١
|

16 چهارچوب ١٣٩٩/١٠/٠١
|

17 تا حد زیادی
١٣٩٩/١٠/٠١
|

18 قدرت ١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

19 اختصاص
١٣٩٩/٠٩/٢١
|

20 روی دادن،اتفاق افتادن ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

21 از نظر ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

22 فریب خورده ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

23 حق فسخ قرارداد را دارد. ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

24 مبادله ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

25 بقا ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

26 Management By Objectives
مدیریت بر مبنای هدف
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

27 خلاقیت ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

28 آینه تمام نما ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

29 مجتمع ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

30 ویرایش ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

31 بررسی
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

32 مجسمه کوچک ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

33 استناد کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

34 مبتنی بر ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

35 بی ثباتی ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

36 نشان داده شدن ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

37 عقل سلیم، عمومی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

38 ارزیابی کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

39 توجیه کردن،ترازبندی کردی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|