مریم سمیعی

مریم سمیعی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهلورنز١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٣٠کنراد لورنتس� ( انگلیسی:�Konrad Lorenz‎؛ زاده ۷ نوامبر ۱۹۰۳ درگذشته ۲۷ فوریه ۱۹۸۹ ) یک از مشهورترین جانورشناسان جهان و دانشمند برنده نوبل فیزیولوژی و ... گزارش
0 | 0
تین برگن١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٣٠نیکلاس تینبرگن� ( انگلیسی:�Nikolaas Tinbergen‎؛ زاده ۱۵ آوریل ۱۹۰۷ – درگذشته ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ ) جانورشناس انگلیسی، زادهٔ هلند است. او به سبب تحقیقاتش د ... گزارش
0 | 0
هربرت سیمون١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٣٠هربرت الکساندر سایمون� ( به�انگلیسی:�Herbert Alexander Simon ) �سیاستمدار، �جامعه شناس، �روانشناس، �اقتصاددان�و دانشمند اهل�آمریکا�و استاد�دانشگاه کا ... گزارش
2 | 0
script١٣:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٠در روانشناسی به معنای برنامه زندگیگزارش
30 | 0
firms٢٣:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥شرکت هاگزارش
34 | 0
typified٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥معرفگزارش
0 | 0
prominent٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥صاحب نامگزارش
21 | 0
dysfunctional٢٣:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بدکنشگزارش
5 | 0
stifles٢٣:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥سرکوب کردنگزارش
0 | 0
bristle٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥خشمگینگزارش
5 | 0
contentment٢٢:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥اکتفا کردنگزارش
2 | 1
consistent٢١:١٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥منطقیگزارش
2 | 0
purely١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥صرفاگزارش
5 | 1
shifted١٩:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تغییرمسیرگزارش
5 | 1
particulary١٩:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥خصوصاگزارش
5 | 0
account١٨:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥پاسخ گوییگزارش
2 | 1
ازمون ept١٦:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥EPT یا English Proficiency Test برای آن دسته از متقاضیانی است که مدرک بین المللی با نمره ی تعیین شده توسط دانشگاه را نداشته و می بایست نمره ی قبولی د ... گزارش
0 | 0
whereby١١:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٠١برآن اساسگزارش
0 | 1
in terms of١١:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٠١چهارچوبگزارش
2 | 1
to some extend١١:٤١ - ١٣٩٩/١٠/٠١تا حد زیادی گزارش
14 | 1
اختیارات١٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧قدرتگزارش
5 | 0
distinctiveness٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٢١اختصاص گزارش
5 | 0
goes on١١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٧روی دادن، اتفاق افتادنگزارش
7 | 0
in terms١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٧از نظرگزارش
7 | 0
خیار غبن٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٦فریب خوردهگزارش
5 | 1
خیار تدلیس٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٦حق فسخ قرارداد را دارد.گزارش
0 | 0
transaction١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧مبادلهگزارش
5 | 1
subsistance١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧بقاگزارش
7 | 0
mbo١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥Management By Objectives مدیریت بر مبنای هدفگزارش
2 | 0
proactive١٨:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣خلاقیتگزارش
2 | 1
garbage in garbage out١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣آینه تمام نماگزارش
0 | 1
integrated١١:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣مجتمعگزارش
2 | 1
audit١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣ویرایشگزارش
2 | 1
deal١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠١بررسی گزارش
2 | 0
صنمک١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩مجسمه کوچکگزارش
5 | 0
distinguish١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧استناد کردنگزارش
0 | 1
consist of١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧مبتنی برگزارش
7 | 1
riddle١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧بی ثباتیگزارش
0 | 1
determine١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧نشان داده شدنگزارش
0 | 1
common sense١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦عقل سلیم، عمومیگزارش
7 | 0
regard١٨:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦ارزیابی کردنگزارش
2 | 1
justify١٨:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦توجیه کردن، ترازبندی کردیگزارش
12 | 1