برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مریم حسن زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 reopen means open again after closing ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|

2 fill means make or become full ١٣٩٧/٠٤/٢٣
|