برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مريم جواهري

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 آمادگي ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

2 آماده سازي ١٣٩٨/٠٢/٠٢
|

3 استخوان شرمگاهي ١٣٩٧/١٢/١٥
|

4 باسن ١٣٩٧/١٢/١٥
|

5 در يك خط قرار گرفتن،به خط شدن،با هم در يك امتداد يا راستا بودن ١٣٩٧/١٢/١٥
|

6 جلوي چيزي را گرفتن،دست و پاي چيزي را گرفتن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

7 كاري بودن،كارامد بودن،موثر بودن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

8 چندسيستميت،چند نظامي بودن،چندين سيستم/نظام داشتن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

9 سليقه اي بودن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

10 نقض كردن،تخطي كردن از،تجاوز كردن از ١٣٩٧/١٠/١٧
|

11 سرگروه ١٣٩٧/١٠/١٧
|

12 مشخصي،علامت داري،نشانه داري،شاخص بودن،bold و برجسته بودن،نماياني ١٣٩٧/١٠/١٧
|

13 ايده پردازانه،ايده پردازي،ايده نگرانه،ايده دهي،ايده دهنده،ايده دهنده اي،ايده اي ١٣٩٧/١٠/١٧
|

14 نمادي،نمادين،علامت دار ١٣٩٧/١٠/١٧
|

15 پيشي گرفتن بر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

16 متن ترجمه شده ١٣٩٧/١٠/١٧
|

17 ترجمه ١٣٩٧/١٠/١٧
|

18 رسانا ١٣٩٧/١٠/١٧
|

19 ترجمه اي، مربوط به ترجمه ١٣٩٧/١٠/١٦
|

20 چندحالتي،چند وجهي ١٣٩٧/١٠/١٦
|

21 عقب نگري،گذشته نگري ١٣٩٧/١٠/١٦
|

22 برقرار كننده ي ارتباط ١٣٩٧/١٠/١٦
|

23 تغيير كد،فراتر از كدگذاري ١٣٩٧/١٠/١٦
|

24 علامت دار بودن، مشخص بودن،شاخص بودن ١٣٩٧/١٠/١٦
|

25 part of speech:نقش دستوري(كلمه) ١٣٩٧/١٠/١٥
|

26 تغيير موقعيت،تغيير وضعيت ١٣٩٧/١٠/١٥
|

27 (در رشته زبان انگليسي)پيشينه تحقيق ١٣٩٧/١٠/١٤
|