مريم جواهري

مريم جواهري

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfitness١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢آماده سازیگزارش
28 | 2
fitness١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٢آمادگیگزارش
32 | 1
pubic bone١٣:٢٩ - ١٣٩٧/١٢/١٥استخوان شرمگاهیگزارش
7 | 0
buttocks١٣:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/١٥باسنگزارش
76 | 0
line up١٢:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/١٥در یک خط قرار گرفتن، به خط شدن، با هم در یک امتداد یا راستا بودنگزارش
51 | 1
hinder١١:٤٣ - ١٣٩٧/١٠/١٨جلوی چیزی را گرفتن، دست و پای چیزی را گرفتنگزارش
18 | 1
at work١١:٠٣ - ١٣٩٧/١٠/١٨کاری بودن، کارامد بودن، موثر بودنگزارش
62 | 3
polysystem٢١:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/١٧چندسیستمیت، چند نظامی بودن، چندین سیستم/نظام داشتنگزارش
16 | 0
subjectivity٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/١٠/١٧سلیقه ای بودنگزارش
30 | 1
flout١٩:٥٩ - ١٣٩٧/١٠/١٧نقض کردن، تخطی کردن از، تجاوز کردن ازگزارش
16 | 0
superordinate١٨:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/١٧سرگروهگزارش
12 | 0
markedness١٨:١٧ - ١٣٩٧/١٠/١٧مشخصی، علامت داری، نشانه داری، شاخص بودن، bold و برجسته بودن، نمایانیگزارش
2 | 0
ideational١٥:٠٥ - ١٣٩٧/١٠/١٧ایده پردازانه، ایده پردازی، ایده نگرانه، ایده دهی، ایده دهنده، ایده دهنده ای، ایده ایگزارش
18 | 0
semiotic١٢:٣٧ - ١٣٩٧/١٠/١٧نمادی، نمادین، علامت دارگزارش
12 | 1
override١٠:٥٣ - ١٣٩٧/١٠/١٧پیشی گرفتن برگزارش
32 | 1
translatum٠٨:٣٩ - ١٣٩٧/١٠/١٧متن ترجمه شدهگزارش
2 | 0
translatum٠٨:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/١٧ترجمهگزارش
0 | 0
communicative٠٧:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/١٧رساناگزارش
2 | 1
translatorial١٨:١٧ - ١٣٩٧/١٠/١٦ترجمه ای، مربوط به ترجمهگزارش
5 | 0
multimodality١٧:١٠ - ١٣٩٧/١٠/١٦چندحالتی، چند وجهیگزارش
12 | 0
retrospective١١:٢٨ - ١٣٩٧/١٠/١٦عقب نگری، گذشته نگریگزارش
34 | 0
communicator١١:١٢ - ١٣٩٧/١٠/١٦برقرار کننده ی ارتباطگزارش
51 | 1
transcode١٠:٣٢ - ١٣٩٧/١٠/١٦تغییر کد، فراتر از کدگذاریگزارش
0 | 1
markedness١٠:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/١٦علامت دار بودن، مشخص بودن، شاخص بودنگزارش
2 | 0
part٢١:٤٦ - ١٣٩٧/١٠/١٥part of speech:نقش دستوری ( کلمه )گزارش
16 | 1
transposition٢١:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/١٥تغییر موقعیت، تغییر وضعیتگزارش
5 | 0
literature٠٨:٢٢ - ١٣٩٧/١٠/١٤( در رشته زبان انگلیسی ) پیشینه تحقیقگزارش
39 | 1