برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منوچهر قیصری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 In the 1980s,object-oriented programming(oop) evolved out of the need to better develop complex programs in a sistematic,organized approach
در دهه ...
١٣٩٧/١٢/٠٥
|