برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کمیل قیصری

کولی آسمان گرد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مهم ١٣٩٦/١٠/١٨
|

2 قرار ملاقات ١٣٩٦/١٠/١٦
|

3 اعلامیه ١٣٩٦/١٠/١٦
|

4 بالا دره - روستایی ست از توابع شهر صیدون در استان خوزستان ، با فاصله ی تقریبی 150 کیلومتر از مرکز استان که شغل اکثر مردم آن دامداری و کشاورزی است. و ... ١٣٩٦/٠٧/١١
|

5 فرشته ی روزی رسان - فرشته ی برکت و باران و یکی از چهار فرشته ی مقرب درگاه ربوبیت ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

6 فرشته ی مرگ و یکی از چهار فرشته مقرب درگاه ربوبیت ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

7 الهه ی جنگل ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

8 فتحعلی شاه یا خان باباخان فرزند جهانسوز شاه و برادرزاده ی آقامحمد خان قاجار و جانشین وی می باشد ، او که قبل از رسیدن به پادشاهی فردی دلیر ، بی باک و ... ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

9 آقامحمد خان قاجار پسر ارشد محمدحسن خان اشاقه باش و مؤسس سلسله ی قاجاریه در ایران می باشد ، وی با شکست لطفعلی خان زند آخرین پادشاه زندیه توانست قدرت ر ... ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

10 سرزمین مرکزی(چینی) ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

11 ساحل غنی(اسپانیایی) ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

12 سرزمین خورشید تابان ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

13 سرزمین کلمب(کریستف کلمب) (اسپانیایی) ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

14 پایتخت کشور کوبا ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

15 دژ کوچک هندی(عربی) ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

16 پول رایج در کشور گامبیا ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

17 واحد پول کشور گرجستان ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

18 خوشبخت ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

19 سرزمین کشاورزان(یونانی) ١٣٩٦/٠٦/٢٢
|

20 سرزمین خودسالارها ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

21 سرزمین چهره سوختگان ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

22 شاهنشاهی شرق ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

23 از وازژه نگولا که لقب فرمانروایان محلی بود ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

24 سرزمین کوه نشینان ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

25 سرزمین بدون سرما ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

26 سرزمین نقره(اسپانیایی) ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

27 انسان ، مرد ، جوانمرد ١٣٩٦/٠٦/٢١
|

28 بخشنده ١٣٩٦/٠٦/٢١
|