برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماندانا مظاهری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ایجاد شکاف میان افراد یا سازمان‌ها ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

2 زندگی سگی داشتن ١٣٩٩/١١/٠١
|

3 حمله بیماری ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

4 مقابله ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

5 قوت قلب دادن، تشجیع کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

6 گفته NsiM کاملا غلطه چون واژه drug به هر دو معنی دارو و مواد مخدر به کار گرفته می شه و drugstore یعنی داروخانه. ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

7 به عمل کار برآید به سخندانی نیست ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

8 در لفظ و معنا ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

9 جایگاه رفیع ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

10 تسلیم شدن، رضایت دادن ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

11 گواهی معافیت از بازرسی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

12 The late به معنی درگذشته یا مرحوم است نه به معنی اواخر. لطفا به معانی پیشنهادی توجه داشته باشید تا کاربران گمراه نشوند. ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

13 پایبند بودن، مقید بودن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

14 انقیاد ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

15 در رفرنس نویسی به معنای پیشین. ١٣٩٩/٠١/١٩
|

16 لازم و ملزوم یکدیگر بودن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

17 حقیرانه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

18 نسبت به ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

19 عینیت ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

20 موخره ١٣٩٨/١٢/١٦
|

21 به فقر دچار ساختن ١٣٩٨/١١/٢١
|

22 قدرت بخش ١٣٩٨/١١/٠٨
|

23 قدرت بخش ١٣٩٨/١١/٠٨
|

24 اسلاف بلافصل ١٣٩٨/١١/٠٨
|

25 تک مرکزی، دارای یک مرکز واحد ١٣٩٨/١١/٠٧
|

26 نطق خداحافظی، سخنرانی وداع ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

27 وفاق ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

28 فرار مالیاتی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

29 اضافه بار اطلاعاتی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

30 یافتن و مشخص کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

31 مشتی نمونه خروار ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

32 در متون پزشکی مبتلا شدن به بیماری ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

33 جراحت ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

34 سگ ولگرد ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

35 روی دیگر سکه ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

36 مرعوب کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

37 برون شهری، پیرامون شهر ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

38 نازل کردن، رها کردن
١٣٩٨/٠٧/١١
|

39 صحنه، میدان ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

40 مضمونی، وابسته به مضمون ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

41 فرزند‌آوری ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

42 حق‌العمل کار
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

43 حق العمل کار ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

44 چهار گوش ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

45 طرح وبرنامه (در کسب و کار) ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

46 بازگرداندن کسب و کار به محل اولیه خود ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

47 ناراضی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

48 ویژگی اساسی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

49 واگذاری ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

50 گردهم آوردن ١٣٩٧/٠٤/٣١
|