برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماندانا مظاهری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قوت قلب دادن، تشجیع کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

2 گفته NsiM کاملا غلطه چون واژه drug به هر دو معنی دارو و مواد مخدر به کار گرفته می شه و drugstore یعنی داروخانه. ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

3 به عمل کار برآید به سخندانی نیست ١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

4 در لفظ و معنا ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

5 جایگاه رفیع ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

6 تسلیم شدن، رضایت دادن ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

7 گواهی معافیت از بازرسی ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

8 The late به معنی درگذشته یا مرحوم است نه به معنی اواخر. لطفا به معانی پیشنهادی توجه داشته باشید تا کاربران گمراه نشوند. ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

9 پایبند بودن، مقید بودن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

10 انقیاد ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

11 در رفرنس نویسی به معنای پیشین. ١٣٩٩/٠١/١٩
|

12 لازم و ملزوم یکدیگر بودن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

13 حقیرانه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

14 نسبت به ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

15 عینیت ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

16 موخره ١٣٩٨/١٢/١٦
|

17 به فقر دچار ساختن ١٣٩٨/١١/٢١
|

18 قدرت بخش ١٣٩٨/١١/٠٨
|

19 قدرت بخش ١٣٩٨/١١/٠٨
|

20 اسلاف بلافصل ١٣٩٨/١١/٠٨
|

21 تک مرکزی، دارای یک مرکز واحد ١٣٩٨/١١/٠٧
|

22 نطق خداحافظی، سخنرانی وداع ١٣٩٨/١٠/٢٨
|

23 وفاق ١٣٩٨/١٠/٢٢
|

24 فرار مالیاتی ١٣٩٨/١٠/٠٣
|

25 اضافه بار اطلاعاتی ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

26 یافتن و مشخص کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٧
|

27 مشتی نمونه خروار ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

28 در متون پزشکی مبتلا شدن به بیماری ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

29 جراحت ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

30 سگ ولگرد ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

31 روی دیگر سکه ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

32 مرعوب کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٠
|

33 برون شهری، پیرامون شهر ١٣٩٨/٠٧/١٩
|

34 نازل کردن، رها کردن
١٣٩٨/٠٧/١١
|

35 صحنه، میدان ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

36 مضمونی، وابسته به مضمون ١٣٩٨/٠٧/٠٤
|

37 فرزند‌آوری ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

38 حق‌العمل کار
١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

39 حق العمل کار ١٣٩٧/٠٩/٢٩
|

40 چهار گوش ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

41 طرح وبرنامه (در کسب و کار) ١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

42 بازگرداندن کسب و کار به محل اولیه خود ١٣٩٧/٠٥/٠٣
|

43 ناراضی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

44 ویژگی اساسی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

45 واگذاری ١٣٩٧/٠٥/٠١
|

46 گردهم آوردن ١٣٩٧/٠٤/٣١
|

47 چرخ دستی ١٣٩٧/٠٤/٣١
|