برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مسعود رنجبر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Neaten فعل کلمه Neat میباشد و این فعل معمولا با حرف اضافه up می اید و ب معنی قراردادنبه ترتیب و نظم )مرتب کردن ) و بمعنی تمیز و اراسته صاف و صوف کرد ... ١٣٩٨/٠٨/٢٤
|

2 به معنای make contact ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

3 در اخر اگر بهد از get through حرف اضافه to بیاید به معنای make contact میباشد.
مثال get through to (make contact)

It's hard to get through ...
١٣٩٨/٠٨/١٦
|

4 در دو معنای complete و penetrate کهدمثال زدم حال اگر با with بیاید یعنی get through with به معنای finish میباشد
مثال finish به صورت سوالی
Have ...
١٣٩٨/٠٨/١٦
|

5 به داخل نفوذ کردان
به داخل سرایت کردن
کامل کردن
سپری کردن
به اتمام رساندن
وارد شدن
مثال ب معنای complete :

We will never get ...
١٣٩٨/٠٨/١٦
|

6 فشرده شده..
بسته بندی شده
پر شده
گیر کرده
مختل شده
شلوغ شده
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

7 مشخص کردن
توصیف کردن
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

8 به کرات ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

9 توقیف ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

10 جدای معنای رایج مثل جریان و...
معنی کلیپ های اینترنتی و پخش های انلاین و کلیپ های تفریحی و..میدهد مثلا در جمله زیر :
Streaming has forever cha ...
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

11 He regarded his marriage merely as a means to an end ١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

12 گوره خر ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

13 دُم پلنگ و یوزپلنگ و... ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 make no bones about
• He made no bones about his dissatisfaction with the service.
• او رک و پوست کنده گفت که رضایتی از خدمات ندارد
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

2 make no bones about
• She made no bones about telling her husband she wanted a divorce.
• او هیچ ابای از گفتن به شوهرش که طلاق میخواهدندارد
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|

3 blow off
• Everybody needs to blow off some steam.
• همه نیاز دارند تا عصبانیت (حرص) خود را خالی کنند
١٣٩٨/٠٧/٢٣
|