دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٧١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٥٣
لایک
لایک
١,٠٩٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

کوسال ( kosal ) ، چوزال ( cuzal ) ، ساکوس ( sakos ) ، ساچوز ( sacuz )

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

کیرال ( kiral ) ، چولال ( culal ) ، ساکیر ( sakir ) ، ساچول ( sacul ) ، چیرچنگ ( circəng ) ، جیرچنگ ( jircəng ) ؛ فزال ( fəzal ) ، سافز ( safəz ) در ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

❶ آسروبون ( asrōbun ) آسرو ( الکتریکی ) بون ( انبار ) =خازنِ الکتریکی ❷ ویروبون ( virōbun ) ویرو ( الکتریکی ) بون ( انبار ) =خازنِ الکتریکی ❸ رخبون ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

هنپایک ( hənpayək ) هن ( شماری در یکجا بودن، مجتمع ) پایک ( مدار ) =مدارهایی که فشرده در یکجا هستند.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

پایک ( payək ) از واژه یاب

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.