برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید رحمت خواه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خطر - به خطر انداختن
مخاطره - به مخاطره انداختن
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

2 1 - معما - چیستان - رمز - سر
2- الک / غربال کردن
3- سوراخ سوراخ کردن
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

3 1 - ادعا / مطالبه کردن
2- گرفتن ( زمان ، جان و مال و ... )
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

4 جلوگیری / ممانعت / پیشگیری کردن
سبقت گرفتن - پیش افتادن - پیشدستی کردن
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

5 حالت ابتدایی
مقدمات - پایه ها - بنیادها
اصول مقدماتی / اصول اولیه / اصول ابتدایی / اصول پایه ای / اصول بنیادین

١٣٩٩/١٢/٠٧
|

6 معاینه / بررسی / بازرسی / بازبینی / سرکشی / تفتیش کردن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

7 گرامی / محترم / لایق / ارزشمند / عزیز دانستن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

8 1 - تگرگ ( باریدن )
2 - صدا زدن - فراخواندن
3 - سلام / درود / خوش آمد گفتن
4 - گرامی داشتن - ادای احترام کردن
5 - اهل جایی بودن
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

9 تقلید کردن
دنباله روی کردن
رقابت کردن
برتری جویی کردن
برابری کردن
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

10 1 - بدتر / وخیم تر / شدیدتر کردن
2 - عصبانی / ناراحت کردن
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

11 بعد اتفاق افتادن
بعد رخ دادن
بعد روی دادن
بعد آمدن
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

12 بی حالی - رخوت - کسالت - خماری - سستی - افسردگی - خفتگی ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

13 1 - محکم / مقاوم / با دوام
2 - نیرومند / تنومند / قوی هیکل
3 - مصمم / با اراده
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

14 1- look up بهتر شدن - بهبود یافتن
2 - look ( something) up جستجو کردن
3 - look ( someone ) up سر زدن - احوالپرسی کردن
4 - look ( someo ...
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

15 همزمان بودن / شدن / کردن
هماهنگ بودن / شدن / کردن
١٣٩٩/١٢/٠٣
|

16 خلاصه کردن
مختصر کردن
کوتاه کردن
کم کردن
محدود کردن
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

17 عمومی
همگانی
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

18 اختلاف نظر داشتن با ١٣٩٩/١٢/٠١
|

19 1- الهام بخش بودن
2- روحیه دادن
3- جان / روح بخشیدن
4- باعث شدن
5- نفش کشیدن - استنشاق کردن
١٣٩٩/١٢/٠١
|

20 تردید داشتن / شک داشتن
مردد بودن / دودل بودن
مکث کردن / درنگ کردن
١٣٩٩/١١/١٨
|

21 یکی به دو کردن
داد و بیداد کردن
جر و بحث کردن
دعوا کردن
١٣٩٩/١١/١٨
|

22 ظالم
ستمگر
بی رحم
سنگدل
مردم آزار
١٣٩٩/١١/١٨
|