برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مجید پوشش دوست

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دویدن به سرعت نرم ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

2 پاشو زود باش ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

3 سنجش ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

4 آزمایش شده ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

5 وقس علی هذا .وبه همین منوال ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

6 تمعید داده شده ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

7 Be health ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

8 سپری شده (درمورد اوقات) ١٣٩٧/٠٧/١٨
|

9 رحلت ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

10 چهارراه ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

11 در حالت دستوری (ادرس دادن) مستقیم بروید ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

12 سوا ، مجزا ١٣٩٧/٠٧/١٢
|

13 زیر نوشت ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

14 اصل،ذات ١٣٩٧/٠٦/٢٠
|