مجید پوشش دوست

مجید پوشش دوست

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgaging٠١:٣٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٣دویدن به سرعت نرمگزارش
44 | 0
come on١٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢پاشو زود باشگزارش
90 | 3
essay٠٤:٥٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٢سنجشگزارش
97 | 2
emulated٠١:٢١ - ١٣٩٧/٠٧/٢١آزمایش شدهگزارش
55 | 1
and so on٠١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢١وقس علی هذا . وبه همین منوالگزارش
78 | 0
bless٠٣:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٨تمعید داده شدهگزارش
62 | 1
سلامت باشید٠٣:٥٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٨Be healthگزارش
69 | 1
last٠٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٧/١٨سپری شده ( درمورد اوقات )گزارش
83 | 3
pass away١٨:٤٦ - ١٣٩٧/٠٧/١٧رحلتگزارش
69 | 1
across٢١:٠٩ - ١٣٩٧/٠٧/١٥چهارراهگزارش
78 | 5
go ahead٠١:١٣ - ١٣٩٧/٠٧/١٥در حالت دستوری ( ادرس دادن ) مستقیم برویدگزارش
124 | 2
علی حده٠٨:٥١ - ١٣٩٧/٠٧/١٢سوا ، مجزاگزارش
76 | 1
subtitle١٦:٠٦ - ١٣٩٧/٠٦/٢٩زیر نوشتگزارش
83 | 1
کنه٢٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٦/٢٠اصل، ذاتگزارش
87 | 1