برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Baran

Baran

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوازش کردن ١٣٩٩/٠١/١٢
|

2 مانع ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

3 گرفتن
تهیه کردن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

4 منو مسخره نکن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

5 به روی چشم حتما ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

6 آشفته ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

7 خوابای خوب ببینی ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

8 در عوض ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

9 ی دختر سانتال مانتال یاهمون خوشگل و جذاب ١٣٩٨/١٢/١٩
|

10 دختر جداب .سانتا مانتال ١٣٩٨/١٢/١٩
|