برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهتاب پرتو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ترکیب حاوی اهن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

2 کاهش اکسیژن خون
emiaیعنی خون
١٤٠٠/٠١/٢٥
|

3 مربوط به لنفوسیت ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

4 کاهش گلبول سفید خون ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

5 بدون هسته ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

6 رشته های فیبرین ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

7 پوشیدن ١٤٠٠/٠١/١٩
|

8 غلظت ١٤٠٠/٠١/١٩
|

9 میکرولیتر ١٤٠٠/٠١/١٩
|

10 پلاکت خونی
١٤٠٠/٠١/١٨
|

11 برش استرنوم(جناغ) ١٤٠٠/٠١/١٦
|

12 اطراف آئورت،جلو یا عقب آئورت ١٤٠٠/٠١/١٦
|

13 برش و برداشتن اسکار دریچه میترال ١٤٠٠/٠١/١٢
|