مهتاب ابوالقاسمی

مهتاب ابوالقاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtimelier١٠:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/١٨به موقعگزارش
5 | 1
self administered١٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨خودساختهگزارش
2 | 0
the big four auditors١١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢گروهی از شرکت های حسابداری بین المللی که با بخش عمده ای از حسابرسی ها برای شرکت های تجاری عمومی مواجه اندگزارش
0 | 0
end of pipe technology٠٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/١٤فن آوری های پایان لوله ( منظور، فن آوری های انتهای چرخه است )گزارش
2 | 0
تاثیرپذیری١٦:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩Influencingگزارش
0 | 0
laggard١١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠١دیرپذیران، late adoptersگزارش
25 | 1
insensitivity١٧:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/١٦عدم حساسیت، عدم پاسخ به احساسات فیزیکی، عدم توجه به احساسات دیگران.گزارش
12 | 1
bioenergy١٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧زیست انرژیگزارش
9 | 1
intrapreneurial١٢:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨کارآفرینانهگزارش
2 | 1
macro culture١٢:٣٤ - ١٣٩٧/١١/٣٠فرهنگ کلانگزارش
2 | 1
outbound١٢:٣٢ - ١٣٩٧/١١/٢٤خارج از کشورگزارش
2 | 1
intra firm١٥:٣٦ - ١٣٩٧/١٠/٢٣بین شرکتی، trade between parent companiesگزارش
2 | 1
constructivist١٨:٤٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٠ساختارگرایانهگزارش
30 | 1
ناگویی هیجانی١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/١٩Alexithymiaگزارش
0 | 1
underwork١٦:٥٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٨در مورد کارکنان یعنی: کارکنانی که از زیر کار در می روند، کارکنانی که کار انجام نمی دهندگزارش
2 | 1
rule maker١٢:٤٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٧بوجود آورنده قانون، قانون سازگزارش
2 | 1
heavy user١٨:٤٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨کاربرانی که تقریبا یک سوم مصرف کنندگان یک کالا یا خدمات وتقریبا دو سوم درآمد فروش را به خود اختصاص می دهندگزارش
9 | 1
preschooler١٦:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦کودکان پیش دبستانگزارش
9 | 1
altruistically١٥:٠٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦نوع دوستانهگزارش
7 | 1
startup firm١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٥شرکت نوپاگزارش
0 | 0
intrapreneur١١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٨/٠٥کارآفرین سازمانی یا کارآفرین درون سازمانیگزارش
12 | 0
تاثیرپذیری١٤:١١ - ١٣٩٧/٠٧/٠٤effectivenessگزارش
7 | 1
finding benefit١٦:١٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠منفعت یابی_یافتن مزیتگزارش
2 | 0
خودشکوفایی١٤:٢٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٠self - actualizationگزارش
9 | 1
sociodemographic١٧:٣٠ - ١٣٩٧/٠٤/١٦اجتماعی - جمعیتیگزارش
25 | 0
posttraumatic growth١٦:٤٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٦رشد پس از آسیبگزارش
2 | 0
self reported١٣:٠٨ - ١٣٩٧/٠٤/١٦خودگزارشی گزارش
14 | 1
predictor١٣:٠٤ - ١٣٩٧/٠٤/١٦عوامل پیش بینی کننده، پیش بینی کننده هاگزارش
48 | 0
monitor١٨:٥٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٢کنترل کردن، مدیریت کردنگزارش
80 | 0
states١٨:١٤ - ١٣٩٧/٠٤/١٢بیان نمودن، اذعان کردن، گفتنگزارش
122 | 1
discovery١١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٤/١٢بررسیگزارش
46 | 2
tax regime١٢:١٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٤نظام مالیاتیگزارش
7 | 0
risk neutral١٦:١٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢٣بی تفاوت نسبت به ریسکگزارش
16 | 0
outlet١١:٢٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٣یکی از شعبات بانک که در آن خدماتی مالی به مشتریان ارائه می گرددگزارش
21 | 1
raising١١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٣/٢٣افزایش دادنگزارش
18 | 1
outlet١٢:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٢حراجیگزارش
64 | 1
observing١١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٣/٢٠مشاهدهگزارش
83 | 0
antecedent١٧:٣٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٣پیشایندگزارش
30 | 1
spreading١١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٣/١٣اشاعهگزارش
34 | 1
self gratification١٩:١٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٢ارضاء خویش، خود - کامرواییگزارش
5 | 0
actor١٣:٠٩ - ١٣٩٧/٠٣/١٢کنشگرگزارش
85 | 4
smooth out١٧:٥٧ - ١٣٩٧/٠٣/١٠برطرف نمودن مشکل، حل کردنگزارش
44 | 0
align١٤:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٠هماهنگگزارش
113 | 1
liquidation١٦:٣٠ - ١٣٩٧/٠٣/٠٦نقدینگیگزارش
2 | 1
engage١١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/١٨مشارکتگزارش
133 | 1
redirecting١٨:٤٨ - ١٣٩٧/٠٢/١٧هدایت مجددگزارش
5 | 1
settling١٧:٥٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٧حل و فصل کردنگزارش
34 | 1
consistently١٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٣مستمرگزارش
97 | 1
interorganizational١٥:٥٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩درون سازمانیگزارش
12 | 1
adopter١٤:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٩پذیرندگانگزارش
21 | 0