ابوالقاسمی

ابوالقاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهغیرمقایسه ای١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨outrankingگزارش
0 | 0
slip one's collar١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٣خود را از قید و بند رها کردنگزارش
0 | 0
be in the soup١٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨همه ما از یک قماشیمگزارش
0 | 0
talk through one's hat١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧بیهوده حرف زدنگزارش
0 | 0
unlikable١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠ناخوشایند، غیردوست داشتنیگزارش
14 | 0
internationalisation١٧:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨بین المللی سازی، بین المللی کردنگزارش
7 | 0
non adopter١٥:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦نپذیرندگان - غیرپذیرندگانگزارش
0 | 0
onionmania١٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/١٢جنون خریدگزارش
0 | 0
overbooking١٧:٠٧ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥رزرو بیش از حد ( اتاق های هتل )گزارش
0 | 1
sexualization٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٦جنسی سازیگزارش
7 | 1
multitasking١٢:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠١انجام همزمان چند کارگزارش
101 | 1
identification١٢:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/٠١هویت یابیگزارش
21 | 1
externalizing١٣:٢٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩به رفتارهای برونی سازی شده اشاره دارد.گزارش
12 | 0
monotropic١٣:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩فردی ( نوزاد ) که تنها از یک نوع غذا، تغذیه می نماید.گزارش
0 | 0
vocalisation١٢:٢٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩گفتار، برقراری ارتباط با استفاده از صدای انسان. سخن گفتن، فرآیندهایی که صداهای گفتاری از آن ساخته می شوند.گزارش
9 | 0
drives١٦:٣٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤برانگیختن، تحریک کردنگزارش
57 | 1
offstage١١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٥پنهانگزارش
5 | 0
narratologist١٧:٠٤ - ١٣٩٧/٠٩/١٤داستان شناسگزارش
0 | 0
peacemaking١٥:٤٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٤صلح آفرینی گزارش
5 | 0
teleological١٤:٥٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٥غایت گرایان، غایت شناسیگزارش
18 | 0
deviant١٦:٠٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٣تخلفگزارش
7 | 1
fall prey١٧:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠آسیب پذیری، مورد سوءاستفاده واقع شدن، منجر به ایجاد آسیبگزارش
9 | 0
boosterism١٥:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٤ارتقا شخص یا سازمانگزارش
5 | 1
monetarily١١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢٤مربوط به پول ( pertaining to money )گزارش
14 | 1
up selling١٣:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٩پیش فروشگزارش
5 | 1
ecotourism١١:٤٢ - ١٣٩٧/٠٨/٠٦گردشگری طبیعیگزارش
34 | 1
reframing١٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٤چهارچوب بندی مجددگزارش
18 | 0
distress١٦:٠٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨درماندگی مالیگزارش
30 | 1
cross disciplinary١٥:٣٣ - ١٣٩٧/٠٥/٠٢میا ن رشتگیگزارش
2 | 0
اقدامات١٥:٣٢ - ١٣٩٧/٠٥/٠١practice - measuresگزارش
18 | 1
switching١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧رویگردانیگزارش
14 | 1
vibin١١:٥٥ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢علاقهگزارش
7 | 1
beyond١٥:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/٣١فراتر ازگزارش
225 | 1
on shelf١٢:٠٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٩کالاهایی که در دسترس بوده و برای فروش در معرض دید قرار می گیرندگزارش
2 | 0