برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جعفری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Hold my beer is an expression joked about being said before an unthinking person does something dangerous or stupid. On the internet, hold my beer is ... ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

2 متضاد more so

به معنای خیلی کمتر
١٣٩٩/١٢/٢٧
|

3 متشخص

He is a very distinguished gentleman
١٣٩٩/١٢/٢١
|

4 The past tense of hurt is hurt
The past participle of hurt is also hurt
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

5 ANATOMY•ZOOLOGY
a cavity within a bone or other tissue, especially one in the bones of the face or skull connecting with the nasal cavities
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

6 الکی جذاب و بی ارزش ١٣٩٩/١٢/١٨
|

7 شهامت به خرج دادن ١٣٩٩/١٢/١٧
|

8 the point from which a new undertaking or activity is begun.

"many stations became jumping-off points for hunting expeditions"
١٣٩٩/١٢/١٥
|

9 Jib door
دری که در حالت بسته غیر قابل تشخیص و مخفی است
١٣٩٩/١٢/١٢
|

10 راه رو هموار کرد برای ١٣٩٩/١٢/١١
|

11
A patty or burger is a flattened, usually round, serving of ground meat and/or legumes, grains, vegetables, or meat alternatives
١٣٩٩/١٢/١٠
|

12 The front end of his vehicle crushed
قسمت جلویی ماشینش
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

13 یه شرکت حمل و نقل آمریکایی واسه حمل اثاثیه و بار مثه ظریف بار خودمون ١٣٩٩/١١/٢٦
|

14 موشک زمین به هوا ١٣٩٩/١١/٢٣
|

15 His body riddled with bullets

سوراخ سوراخ شده
١٣٩٩/١١/١٨
|

16 احساساتی شدن ١٣٩٩/١١/١٦
|

17 بهترین معنی به نظرم

مقدار قابل توجه
١٣٩٩/١١/١٤
|

18 انگار که
As if they had never visited that address
١٣٩٩/١١/١٣
|

19 اسم بد گذاشتن رو کسی برای توهین کردن بهش ١٣٩٩/١١/١٣
|

20 The flag at half staff to honor police officer brian.... به معنای نیمه بر افراشته برای احترام ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

21 جوش سرسفید ١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

22 یکی نبودن حرف و عما ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

23 شهری در ایالت Indiana ایالات متحده آمریکا ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

24 فزاینده ١٣٩٩/٠٨/١٠
|

25 مثل روز روشنه.
Its plain as day
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

26 چرب زبان، چاپلوس ١٣٩٩/٠٨/٠١
|

27 پیش از هر چیزی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|