برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمدنیا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوربین ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

2 به اندازه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

3 کسی که که انتظار می رود شکست بخورد ١٣٩٨/٠٨/١٩
|

4 اعمال کاری با نشان دادن قدرت به طرف مقابل ( بصورت خشن یا خوشونت آمیز یا زورگویی) ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

5 به اصطلاح خونش به جوش آمده ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

6 تیزبین ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

7 قحطی شدید ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

8 کم شدن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

9 مسول امور مالی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

10 منع اختیارات ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

11 آلوده کردن ١٣٩٨/٠٨/١١
|

12 منسوخ کردن ١٣٩٨/٠٨/١١
|

13 ملغی اعلام کردن
منسوخ کردن
١٣٩٨/٠٨/١١
|

14 به آتش کشیدن
ایجاد احتراق کردن
روشن شدن
١٣٩٨/٠٨/١١
|

15 تردید کردن ١٣٩٨/٠٨/١١
|

16 درنگ کردن ١٣٩٨/٠٨/١١
|

17 هر دوره‌ای ١٣٩٨/٠٨/١١
|

18 به مبارزه طلبیدن ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

19 توجه نکردن به ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

20 انکار ناپذیر ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

21 طب سوزنی ١٣٩٨/٠٧/٠٨
|

22 دست به آب شدن
رفتن به مستراح
١٣٩٨/٠٧/٠١
|

23 بسیاری از کارمندان را اخراج کرد ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

24 مزاحم تلفنی ١٣٩٨/٠٦/٢٠
|