برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Maher

من ماهرم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یاد گرفتن دموکراتیک ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

2 سرانجام نیک ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

3 تنبیه
مجازات
١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

4 زیر پا گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

5 کسی که (در بازی کردن) تازه کار باشد. ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|

6 توجه کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٢
|