برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدخت

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 nurse the ambition:foster a sense:encourage intention ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

2 indebted: owing money to someone
be indebted to somebody: to be very grateful to someone for the help they have given you
١٣٩٨/٠٨/٢٩
|

3 indulgence ١٣٩٨/٠٨/٢٩
|