برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mahdis.Rahimi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 important ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

2 decided to do some thing strongly ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

3 ادامه دادن کاری اگرچه دیگران مخالفند..پافشاری..لجاجت ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

4 continue to do some thing,though others are disagree ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

5 learn that some thing or some one exists ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

6 continue to do something,though others disagree ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

7 become freinds quickly ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

8 (keep(staff ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

9 says or argues ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

10 bossy or pushy ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

11 prejudice ١٣٩٨/٠٦/٢٩
|

12 charming and attractive ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|

13 on the other hand ١٣٩٨/٠٦/٢٤
|