برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدیه سلطانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 یک معنی دیگر save �بی نیاز کردن از � می‌باشد
I'll take the shopping home in the car to save you carrying it. من خرید ها را با ماشین به خانه میبر ...
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

2 Needed میشه مورد نیاز ولی Needing میشود نیازمند ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

3 توجه جلب کردن کلمه attract attention نیز همان معنی را دارد. ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

4 در دسترس ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

5 این فعل وقتی برای چیز های روشن ( کبریت , آتش , چراغ، سیگار ) به کار رود معنی خاموش کردن میدهد اما این فعل معنی پخش کردن خبر ، بیرون گذاشتن و دم دست گ ... ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

6 مادام‌العمر ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

7 میزان دارو ، دُز ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

8 در معنی جابه جا کردن
The first mobile phones were heavy to use, but nowadays they are much easier to handle
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

9 در معنی فعل ( دست زدن،جابه جا کردن ، اداره کردن ، رفتار کردن با) و اگر اسم باشد ،رمعنی ( دسته ، دستگیره) میدهد. ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 call attention
• Mary tried not to call attention to herself.
• مری تلاش کرد که توجه اون ها رو به خودش جلب نکنه
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

2 knob
• Turn the door knob to open the door.
• دستگیره در را بچرخانید تا در باز شود
١٣٩٩/٠٢/٠٨
|