برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی لطیفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گم کردن باختن شکست
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

2 Position
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

3 نیاوردن بچه
١٣٩٨/٠٤/١٢
|

4 لبو لب شتری مهدی بلوری
١٣٩٨/٠٤/١٢
|