برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی زارعی

🙋🙅👿😈😢😁😀🙂😅😄😠😇😲

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باریک، نازک.Slender man = مرد لاغر
بیشتر به معنی لاغر اندام؛نازک و بلند، باریک اندام، قلمی، مقدار کم یا ناچیز، اندک، قلیل، ضعیف، سست، بی پایه، لن ...
١٣٩٧/١١/٢٩
|

2 اموزشگاه، گروه، دسته، مکتب، دبیرستان، دبستان، مدرسه، تحصیل در مدرسه، تدریس در مدرسه، مکتب علمی یا فلسفی، جماعت همفکر، دسته ماهی، گروه پرندگان، درس دا ... ١٣٩٧/١١/٠٨
|

3 آسودش، رامش، تنفس، وقفه، ایستش، راحتی خیال، آسوده خاطری، آسودگی، برآسودگی، آرامش، خوابیدن در بستر مرگ، خواب مرگ، مرگ، (مسافرت) منزلگاه، منزل، توقفگاه ... ١٣٩٧/١١/٠٨
|

4 for this reasonپس- به همیدلیل، ینا بر این ١٣٩٧/١١/٠٨
|

5 این کلمه برای مکالمه بین دوستان استفاده می شود وبرای مکالمات رسمی استفاده نمی شود .به معنی ای بابا خودمون ١٣٩٧/١١/٠٧
|

6 You feel crap یعنی حالت خیلی بده ولی من به شما می گم از این کلمه crap در مکالمه هاتون استفاده نکنید چون معنی دیگر اون یعنی کثافت ، لجن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

7 Slender man = مرد لاغر
بیشتر به معنی لاغر اندام
١٣٩٧/١١/٠٣
|

8 تورم پاراتیروئید ، اوریون ، تورم ١٣٩٧/١١/٠٣
|