برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی شریف پور سولگانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 چگونه اژدهای خود را آموزش دهید ١٣٩٩/٠١/١٩
|

2 همسایه جهنمی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

3 میشه قدرت ، توانایی،زور ١٣٩٩/٠١/١٧
|