برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی شریف پور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 غیرتی شدن ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

2 بزن قدش ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

3 منظور ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

4 دستگیر کردن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

5 دست و پا چلفتی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

6 اوضاع و احوال ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

7 مخلوط شده ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

8 تصرف شده ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

9 از هم پاشیدن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

10 عشوه گری کردن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

11 gotta pop by work
کلی کار سرم ریخته
١٣٩٩/٠١/١٨
|

12 بازیگر زن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

13 همه چیز آرومه ١٣٩٩/٠١/١٨
|

14 نیازی به تشکر نیست ١٣٩٩/٠١/١٨
|

15 جنبه مثبت ١٣٩٩/٠١/١٨
|

16 ترکوندن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

17 بی ادب ١٣٩٩/٠١/١٦
|

18 چشم ها رو درویش کردن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

19 قل خوردن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

20 رد شدن، اخراج ١٣٩٩/٠١/١٦
|

21 ماسک ١٣٩٩/٠١/١٦
|

22 شگفت انگیز ١٣٩٩/٠١/١٦
|