برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Mahdi Rezaei

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دنبال چیزی یا کسی بودن
١٣٩٨/١٢/١٨
|

2 گهواره

The baby rested peacefully in his cradle
کودک در گهواره اش در آرامش استراحت کرد
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

3 سود و بهره

No pine, no gine
نابرد رنج گنج میسر نمی شود
١٣٩٨/١٢/٠٩
|

4 صدمه زدن ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

5 صدمه زدن به ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

6 زیان ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

7 قابل فهم کردن چیزی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

8 فعال، پر انرژی، پر جنب و جوش ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

9 داشتن(verb) ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

10 گوش خراش ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

11 پر سر و صدا ١٣٩٨/١٢/٠٩
|