مهدی

مهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrelapsing remitting١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٦عود کننده نوسان دارگزارش
2 | 0
resolution١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦در مراحل رفتار جنسی که اخرین مرحله فرونشینی است برای بیان مرحله فرونشینی در کتب روان شناسی مثل کتاب روان پرستاری دکتر کوشان از این اصطلاح استفاده شده ... گزارش
18 | 1
no more than١٨:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/١١حداکثرگزارش
25 | 1
oculus uterque٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/١١/١٤هردو چشمگزارش
0 | 0
convalescent١٦:٤٩ - ١٣٩٨/١١/٠١بهبود دهندهگزارش
23 | 1
iresome٠٨:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٤خشمگینگزارش
2 | 0
stepfamily١٤:٥٧ - ١٣٩٨/٠٩/١٥خانواده رضاعیگزارش
7 | 1
nervosa٢٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٢عصبیگزارش
7 | 1
jitteriness١٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦لرزشگزارش
14 | 0
adrenarche١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣پیدایش موهای عانه دربلوغگزارش
2 | 0
transductive٠٨:١١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩تمثیلیگزارش
5 | 0
planter١٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨کف پاگزارش
7 | 1
empowerment٢٠:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٢تقویتگزارش
7 | 0
flail٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/٠١ناپایدارگزارش
14 | 1
venipuncture١٤:٢٥ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨حجامتگزارش
0 | 0
predisposal١٠:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٨مستعدگزارش
0 | 1
denervate١٧:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٥قطع عصبگزارش
5 | 0
disruption١٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٥پارگی در ارتوپدیگزارش
5 | 1
subluxation١٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٦/١٥نیمه در رفتگیگزارش
32 | 0
lamellae٢١:٤١ - ١٣٩٨/٠٦/١٤تیغه ( لایه )گزارش
7 | 0
fasciculation٢١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٤حرکت تند وناگهانی وغیر ارادی رشته های عضلانیگزارش
14 | 0
cortical٢١:٣٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٤متراکم درپزشکیگزارش
5 | 2
ingredients١٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٤ترکیباتگزارش
25 | 1
anh١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٢تغذیه مصنوعیگزارش
0 | 1
cross cutting١١:١٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٢دوجانبهگزارش
0 | 1
فی البداهه٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/١١طبیعیگزارش
14 | 2
رابدومیوسارکوما٠٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩سرطان عضلات اسکلتیگزارش
0 | 0