برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عود کننده نوسان دار ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

2 در مراحل رفتار جنسی که اخرین مرحله فرونشینی است برای بیان مرحله فرونشینی در کتب روان شناسی مثل کتاب روان پرستاری دکتر کوشان از این اصطلاح استفاده ش ... ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

3 حداکثر ١٣٩٩/٠١/١١
|

4 هردو چشم ١٣٩٨/١١/١٤
|

5 بهبود دهنده ١٣٩٨/١١/٠١
|

6 خشمگین ١٣٩٨/١٠/٢٤
|

7 خانواده رضاعی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

8 عصبی ١٣٩٨/٠٩/٠٢
|

9 لرزش ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

10 پیدایش موهای عانه دربلوغ ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

11 تمثیلی ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

12 کف پا ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

13 تقویت ١٣٩٨/٠٧/٠٢
|

14 ناپایدار ١٣٩٨/٠٧/٠١
|

15 حجامت ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

16 مستعد ١٣٩٨/٠٦/٢٨
|

17 قطع عصب ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

18 پارگی در ارتوپدی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

19 نیمه در رفتگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

20 تیغه(لایه) ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

21 حرکت تند وناگهانی وغیر ارادی رشته های عضلانی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

22 متراکم درپزشکی ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

23 ترکیبات ١٣٩٨/٠٦/١٤
|

24 تغذیه مصنوعی ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

25 دوجانبه ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

26 طبیعی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

27 سرطان عضلات اسکلتی ١٣٩٨/٠٦/٠٩
|