مهدی خرمی

مهدی خرمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfountain١٤:٤٣ - ١٣٩٦/٠٥/١٨آبشار مصنوعیگزارش
48 | 2
getting up١٩:٤٧ - ١٣٩٦/٠٥/٠٢بلند شو. . . . . بلند شدنگزارش
30 | 0
eat up٢٢:٥٨ - ١٣٩٦/٠٤/٢٩قورت دادنگزارش
0 | 0
including١٢:٤٧ - ١٣٩٦/٠٤/١٥شامل - از جمله - محتویگزارش
147 | 4
cross out١٣:١٩ - ١٣٩٦/٠٤/١١خط زدن - خط کشیدن ( برای مثال روی کلمه خط بکشید )گزارش
136 | 1